Mordecai

Mordecai was the uncle of Esther in the Book of Esther from the Bible. When everyone was forced to bow down to the nonsence of his time he stood his ground and refused. I am an opinionated man and this is where i stand up for what I believe in. Many articles are in swedish.

Namn:
Plats: Sweden

onsdag, december 15, 2004

Religion och världsbild

Religion och världsbild

Alla är religiösa! Nej, säger någon, jag tror inte på Gud. Det må vara sant men att inte tro på Gud är också en tro om än inte reglerad i ett religiöst system. Västerlandet i allmänhet och Sverige i synnerhet är genom upplysningens ideologi starkt påverkat av Platon. Han talade om att det andliga och fysiska är åtskilda. Det här lyser igenom inte minst i det svenska skolväsendet där vetenskap och humanism betraktas som objektiva värden, emedan religion, etik och moral är styvmoderligt behandlat som något man närmar sig om man har tid. Så är det dock inte i stora delar av världen där religion eller livssyn är en integrerad och naturlig del i allt från politik, ekonomi, till inredning och familjerelationer. Det vi inte inser är att vi i västerlandet har en lika integrerad religion och livssyn. Upplysningen och dess ideal genomsyrar alla områden i våra liv. Men lika självklar som upplysningens världs bild är för europén är den buddistiska världsbilden för en asiat som den muslimska för en arab. Västerlänningar lever i en slags föreställning om att de sitter inne med den neutrala objektiva världsbilden som resten av världen ska anpassa sig till. Postmodernistiska tänkare börjar dock allt mer slå hål på upplysningsmyten och visar att varken humanism eller vetenskap är neutralt i någon mening. (Slaget om verkligheten, Kristensson Uggla, Symposium Förlag) När det gäller forskning är forskningsresultatet helt underställt forskarens världsbild, religion, förutfattad mening eller den specifika frågan vetenskapsmannen vill ha svar på. Olika forskare med olika bakgrund drar helt olika slutsatser av samma forskningsresultat. Att syssla med vetenskap är alltså att utöva en form av tro. Man väljer att tro på vissa resultat snarare än andra. Tilltron till vetenskapen kan sägas vara en religion i sig. Västerlandet har alltså inte tolkningsföreträde gentemot andra mänskliga tanketraditioner. Utifrån det resonemanget skulle man kunna hävda att den svenska grundskolan är lika konfessionell som en muslimsk friskola.

Vad skulle då kunna vara ett objektiv förhållningssätt i livsfrågor? Religionspsykologen Bengt Kristensson Uggla menar att det inte går att vara objektiv. Han säger att det är endast genom att dela världen som vi kan dela den. D v s att vi helt och hållet behöver tillerkänna varandras världsbilder status för att sedan kunna mötas och lära från varandra. Allt annat är att betrakta som religiös eller kulturell imperialism. Ett exempel är när västerlandet försöker exportera demokrati till delar av Afrika eller mellanöstern. Många gånger spårar dessa demokratiförsök ut i stridigheter maktkamp eller nya diktaturer. Varför? I Europa definierar vi ofta tillhörighet genom politiska eller kulturella faktorer medan man i Irak definierar sin tillhörighet utifrån stam, släkt och familj. Så när de går till val väljer de en företrädare för sin familj inte en politisk. Vi glömmer att den europeiska demokratin bygger på ett 2000 årigt arv från grekiska tänkare och kristna värderingar om alla människors lika värde. Den tankekjedan har inte funnits i andra delar av världen varför demokratiseringsprocessen är mycket svårare. Betyder det att vårat system är bättre? Nej inte nödvändigtvis eftersom den lojalitet som finns till släkten i dessa länder kan var en enorm trygghet som vi kanske saknar i västerlandet. Sannolikt har vi mycket att bidra med till deras världsbild, men tro det eller ej, vi har mycket att lära från ”dem” också.