Mordecai

Mordecai was the uncle of Esther in the Book of Esther from the Bible. When everyone was forced to bow down to the nonsence of his time he stood his ground and refused. I am an opinionated man and this is where i stand up for what I believe in. Many articles are in swedish.

Namn:
Plats: Sweden

torsdag, januari 13, 2005

Vad är folkmusik

Vad är svensk folkmusik?

Begreppet folkmusik myntades som ett nationalromantiskt begrepp i början av 1800-talet för att beskriva allmogens musik. Det gick nämligen en trend över hela europas överklass och intellektuella att upphöja det lantliga till någon sorts urkultur. Denna trend började i slutet av 1700- talet med insamlandet av folksagor. Sedan gick intresset över även till danser och sångtexter och kom slutligen till att även innefatta musiken. Det gick till så att intellektuella for land och rike kring och besökte gamla människor uti stugorna där de samlade in material. Denna iver att samla gammal musik späddes på av ivriga nationalromatiker som Zorn. Zorn var i allra högsta grad inblandat i processen att skapa varumärket Dalarna: den svenska kulturens vagga. Sanningen är den att Dalarna i historisk mening inte var mer framträdande än övriga landet i fråga om folkmusik utan det var bara de som skrek högst... Zorn var också inspiratör till spelmansslagskulturen som uppstod i början av 1900-talet. Han var den som ordnade den första spelmansstämman.

Begreppet folkmusik är egentligen konstruerat eftersom det består av flera olika musikstilar och har utvecklats i över 600 år där danser, sånger och instrument har kommit och gått. man kan dock se fem huvudlinjer:

Dansmusiken: den instrumentala musik som allmogen dansade till. Det var det framför allt typen av dans som avgjorde hur musiken lät. Polskan är dem mest utbredda folkdansen. Den spelas i allmänhet i olika former av tretakt. Andra danser som brukar räknas in är schottis, engelska, ril, långdans och halling. Därtil kan räknas det som kom att kallas gammeldans dvs nyare danser som uppstod under 1800-talet; vals, hambo, mazurka mfl.

Bruksmusiken användes till arbetsmusik, bröllop, och olika sermonier. Här märks framförallt gånglåtar och brudmarcher. Vallmusiken är en annan framträdade del av bruksmusiken. Den användes i synnerhet till att locka till sig djuren på fäbovallen, men också till komunikation mellan olika fäbodar och byarna. Sångtekniken kallades för lockrop, kulning, kaukning, eller lulla beroende på var man bodde. Den varierarade också landet över men kännetäcknades av ett hjällt genomträngande sångsätt. Instrument som användes där är vallhorn, näverlur, spillopipa, härjedalspipa och säljflöjt. Många av våra kända visor härör från denna genre tex ...

Visorna: sjungna låtar som ofta lånade melodier från dansmusiken med ett väldigt varierande innehåll och form. Generellt kan sägas att äldre visor är såkallade modala låtar, dvs varken dur eller moll och nyare visor ofta durbaserade med tydlig treklangsharmoni. De så kallade skillingtrycken var sånger som trycktes på papper och såldes för en skilling och kan sägas vara den första massdristubitionen av musik i Sverige. Skillingtrycken uppkom på 1700-talet. Elvira Madigan är ett exempel på skillingtryck.

Den medeltida balladen är sannolikt den äldsta formen av folkmusik då den som namnet antyder härör från medeltiden. De tidigaste sångerna härstammar från vikingatiden. Balladen var dansmusik som sjöngs ackapella och man dannsade ringdanser. Det som var signifikativt för balladen var att de kunde vara mycket långa. Sånger på upp till 100 verser förekomoch man följde ofta en försångare som genom balladen berättade en historia. Berättelserna kunde vara hjältehistorier, satir eller skämtvisor, bibelbaserade eller naturmytiska. Balladerna var ett gemensamt eropeiskt kulturfenomen och många av de svenska balladerna återfinns över hela Europa i olika varianter. Balladdansen har levt vidare in i våra dagar på Island och Färöarna. Balladen är väldigt monoton till sin struktur och har därför plockats upp av moderna musiker som blandat den med techno på ett framgångsrikt sätt. Garmarna och Hedningarna är de mest kända avdessa grupper.

Folkliga koraler sjöngs i gudstjänsten fram till början av 1800-talet början då orgeln infördes. Enkelt förklarat så är det utvecklade varianter av redan existerande psalmer från alla möjliga delar av Europa men framförallt Tyskland. Innan orgeln infördes hade varje kyrka en så kallad klockare som agerade försångare. Man hade till sin tillgång en psalmbok som saknade melodihänvisningar. Det gjorde det att klockaren så småningom halkade bort från huvudmelodin eller helt enkelt skapade en helt ny melodi. Därför hade i princip varenda socken hade sina egna varianter av psalmgodset. Det som kännetecknar de folkliga koralerna är sirligt utsmyckade modala melodier. Vid 1800-talets början blev tysk högkyrklighet högsta modet och det ansågs av etablissimanget fullt och ohyffsat att sjunga alla möjliga melodier till psalmerna. Därför infördes regler innom kyrkan att psalmer endast fick sjungas med en ton per stavelse. Därav alla styltiga gamla psalmer... Detta kunde i princip tagit död på den folkliga psalmskatten med Gud ske lov så fortsatte man sjunga de folkliga koralerna i stugorna in i våra dagar. Därför finns det oerhört mycket material bevarat, i synnerhet från Dalarna.

Hur svensk är svensk folkmusik?

Inte särskilt men dock ganska mycket. De globala influenserna på svensk musik är inget nytt. Precis som dj:s tar de senaste beaten till dansgolvet spelade spelmannen gärna de senaste modemelodierna och danserna. Skillnaden är att då hade man inga cds eller noter i samma utsräckning som man kunde spela från vilket gjorde att spelmännens egen spelstil, tolkning och tradition satte sin prägel även på nya melodier. När det gäller den folkliga dansmusiken som också kan kallas spelmansmusik så har influenserna kommit utifrån Europa men man har ibland anpassat det gamla melodigodset till de nya danserna och även diktat nytt. Ser vi på den svenska nationaldansen polskan (som inte ska samanblandas med polka som är en sentida dans) så kom den som namnet antyder från Polen på 1400-talet. Vid den här tiden var Polen stormakt och trenderna kom därifrån. Polskan spreds bland adeln i hela Europa och så småningom antog den olika allmogeformer där den drog fram. Idag är det väldigt lite som förenar svensk polska med polsketrationer i tex Tjeckien. Det som gjorde polskan så omåttligt populär var att det var den första pardansen. Tidigare var alla danser grupp eller solodanser. I hela skandinavien rotade sig polskan på ett helt annat sätt än i övriga Europa. I Norge utvecklades den till tre danstyoper; Pols, springar och Gangar. I Sverige blev det i huvudsak två huvudriktningar. Rundpolska och slängpolska. Rundpolskan dansades i allmänhet i västra Sverige och slängpolskan i östra delen. Musikalsikt så är båda formerna tretakt men rundpolskan har en tydlig betoning etten och trean emedan slängpolskan har en jämnare puls och dansas "springande". Exempel på kända polskor är "vårvindar friska" eller "Nu är det jul igen. Båda dessa melodier är importerade från Polen och finns spridda över Europa i olika varianter. Som dansnamnen ovan antyder har även andra danser kommit utifrån. Engelska, Shottis, och ril kom från brittiska öarna. (Engelskan kom i USA att utvecklas till Square dance) . Reilender kom från tyskland. De enda danser som kan sägas vara skandinaviska till sitt ursprung skulle vara långdansen och fruktbarhetsdanser som idag återfinns i danslekar och halling. Den sistnända är i huvudsak en norsk solistisk matchodans i likhet med Kosacdans som endast dansades av män. Den förekom även i de svenska landskap som gränsar till Norge.

Vilka instrument använder man i svensk folkmusik?

De instrumenten man vet att svenskar använde under vikingatid och tidig medeltid, var flöjter och horn av ben och trä, säckpipor, trummor, enkla stränginstrument som lyran eller hummeln. Det sistnämnda var en bräda med en eller flera strängar som knäpptes på. In på medeltiden kom stråkharpan, dvs en lyra som spelades med stråke, vevlira och nyckelharpa.

Under renesansen kom de förts varianterna av fioler, såkallade fiddler och täskofioler. Under 1600-telet hände två saker. Dels uppfanns fiolen och dels bannlyste kyrkan trumman eftersom den ansågs hednisk. Det gör att vi i Sverige saknar slagverkstration till skillnad från Brittiska öarna och andra delar av Europa.

Fiolen gjorde sitt intåg framförallt på 1700-talet och början av 1800-talet. Fiolen var mer sofistikerad än gamla instrument varför den trängde undan de gamla instrumenten nyckelharpa, vevlira och säckpipa. Dessa instrument förde en allt mer tynande tillvaro under 1800-talet och återfanns i början av 1900- talet endast till mindre regioner i Sverige. Under den här tiden blev även klarinett ett populärt instrument, framförallt i södra Sverige.

I mitten av 1800-talet kom nästa musikaliska revolution då dragspelet uppfanns. Så in på 1900-talet användes i huvudsak fiolen och dragspelet. Folkmusiken förde en tynande tillvaro i skuggan av jazzen och rockmusiken.

Men i början av 70-talet kom gröna vågen och med den ett nytt intresse för folkmusiken. De medeltida folkmusikinstrumenten togs åter i bruk och moderna instrument införlivades också. Bozokin och mandolan blev nya modeinstrument och i dag är det även vanligt med slagverk i folkmusiken.

Det senaste tillskottet i folkmusiken har kommit på 90-talet med syntarna och programeringen.

Så folkmusiken gör det den alltid har gjort; tagit influenser utifrån och utveklats vidare.

1 Comments:

Anonymous Anonym said...

Tack for intiresny Blog

10:05 fm  

Skicka en kommentar

<< Home